MEB. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği

MEB. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Dayanak :

Mayıs 2001-2524 sayılı MEB. Tebliğler Dergisi

 

Bölüm : Eğitim-Öğretim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri.

 

Servisin Kuruluşu ve Okul Yönetimi:

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin Kuruluşu:

Madde 43.  Resmi ve Özel Eğitim-Öğretim Kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur. Bu servise öğrenci sayısına göre yeterli eleman atanır. Hizmetin özellikleri açısından uygun fiziki ortam ve gerekli donatım sağlanır.

Madde 44. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehberlik ve araştırma merkezi ile koordineli çalışır.

Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumları sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin rehberlik hizmetleri kapsamında, yürütme kurulu aracılığı ile rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliği içinde çalışır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu

Madde 45.  Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.

Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde toplanabilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir.  Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri danışma komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

Müdür yardımcıları

Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları.

Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci.

Disiplin kurulundan bir temsilci.

Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer  temsilci.

Okul öğrenci temsilcisi.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri:

Madde 46. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonu aşağıdaki görevleri yapar.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme planını incelenir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler.

Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler.

Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler.

Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve işbirliğine ilişkin önlemleri belirler.

Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu komisyona katılması sağlanır.

 

Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri:

Madde 47.  Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar.

Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereçleri sağlar.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder.

Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler.

Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkatle belirler ve bulunduğu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirir.

Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde birden fazla psikolojik danışman olması halinde; program, planlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışında, hizmetlerin yürütülmesinde öğrenci sayıları, sınıflar, mesleki formasyon ve özel beceriler gibi ölçülere göre gerektiğinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar. Ancak bu iş bölümünün dengeli olmasına ve hizmetlerin gerektirdiği eş güdüm ve bütünlüğü zedelememesine  dikkat eder.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle işbirliği yaparak okuldaki öğretmenleri her sınıfta bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez ve sınıf rehber öğretmenlerini bir zorunluluk bulunmadıkça yönetim işlerinde görevlendirmez.

Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir.

Öğrenciler yönlendirme çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında iş birliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Başka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını geldikleri eğitim kurumlarından ister. Rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme planının birer örneğini ders   yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun  bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir.

 

Müdür Yardımcılarının Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri:

Madde 48.  Müdür yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar:

Sorumlu olduğu sınıftaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılır.

Okul müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.

 

Servis Elemanları

Koordinatör Psikolojik Danışmanın Görevleri:

Madde 49. Koordinatör psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:

Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile okul yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı okulun rehberlik programlarını ve çalışma raporlarını onaylanmak ve birer örneğini RAM’a gönderilmek üzere okul müdürüne iletilir.

Uygulanan rehberlik programları, gerçekleştirilen ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri etkinliklerine servis elemanı olarak fiilen katılır.

 

Psikolojik Danışmanın Görevleri:

Madde 50. Psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar:

İl çerçeve planını temel olarak   okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar

Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.

Okulun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini planlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder.

Bireysel rehberlik hizmetlerine alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür.

Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.

Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.

Sınıflarda yürütülen eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.

Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.

Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim-öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliği ile hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına, bir örneğini de öğrenciye veya veliye verir.

Eğitim-Öğretim konularındaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşulları, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yani seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili görüşlerini bildirir.

Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliği ile verir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve istenen raporları düzenler.

Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yolu ile gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler sınıf rehber öğretmenleri ile işbirliği içinde değerlendirir.

Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar.

Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.

Orta öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmenliği’nin ilgili maddesinde belirtilen görevleri yapar.

Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir. Sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.

 

Öğretmenler

Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Görevleri:

Madde 51.  Sınıf Rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:

Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.

Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin  organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

Sınıftaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.

Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile işbirliği içinde inceler.

Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yönetilmeleri konusunda psikolojik danışmanla işbirliği yapar.

Okul müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

İlköğretimde birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar  olan sınıfları okutan öğretmenlerde bu görevleri kendi sınıflarında: üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eşgüdümünde yürütürler.

 

Diğer Öğretmenler:

Madde 52. Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin planlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar.

 

Çeşitli Hükümler:

Yetiştirme 53. Hizmeti geliştirmek ve niteliğini artırmak, rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerindeki elemanları,  rehberlik alanındaki görevlerini yürütebilmeleri için gerekli bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacı ile okul müdürleri, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer ilgili elemanlar için eğitim ve yetiştirme önlemleri bakanlıkça alınır.

 

Çalışma Saatleri Ve İzinler:

Madde 54. Eğitim öğretim kurumlarındaki Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık  -30- iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.

 

Psikolojik Danışmanlara Verilemeyecek Görevler:

Madde 55.  Eğitim-öğretim kurumlarındaki danışma hizmeti ve psikolojik danışma servislerinde çalışan psikolojik danışmanlara; yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilgisiz konularda görev verilmez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel değildir.

 

İlk atama, yer değiştirme sureti ile atama adaylığın kaldırılması

Madde 56. Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Rehberlik ve psikolojik Danışma servisi elemanlarının atama yer değiştirme suretiyle atamaları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Resmi eğitim öğretim kurumlarına atanacak aday psikolojik danışmanlar ilk olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevlendirilirler. Adaylıkları burada kaldırıldıktan sonra eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik servislerine dağıtımları yapılır. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yapılacak atama ve görevlendirmelerde lisansüstü dereceye sahip olma tercih nedenidir.